Categories
Fryslân Veenkoloniën

Masterclass 2: vervolg plantsapmetingen

Op initiatief van de bedrijfsbegeleiders CO2L Farming vanuit Bodem APK Fryslan is Eric Hegger (Nova Crop Control) gevraagd twee masterclasses te verzorgen. Masterclass 1 gaat in op het waarom van plantsapmetingen, mobiliteit van de elementen, nutriëntenbalans en de interacties in de plant en factoren die de mineralenopname beïnvloeden. Masterclass 2 gaat dieper in op het interpreteren van analyses, gebruik van bemesting-online, bemesting & plantgezondheid en onderzoek naar plantgezondheid.

Het interpreteren van plantsapanalyses
Een eenvoudige manier van het interpreteren van analyses is het vat van Von Liebig, waarbij het element waaraan een tekort is de groei beperkt. Maar over plantsapanalyes is veel meer te zeggen. Zo kijkt Eric Hegger van NovaCropControl naar gebrek én naar overschot. Een overschot van een bepaald nutriënt kan namelijk de opname van andere nutriënten in de weg zitten. Daarnaast kijkt Eric naar verschillen tussen jong en oud blad, naar de relaties tussen kationen en anionen en naar klimaat en omgeving (bijv. pH). Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat in een tomatenplant in een kas in het oude blad het suikergehalte laag is en in het jonge blad hoog. Dat is logisch, omdat het om hoge planten gaat waarbij het bovenste blad veel zonlicht krijgt. De plant maakt dus optimaal gebruik van het beschikbare zonlicht door juist daar suikers naar te transporteren. Daarnaast is er ook een sterke link tussen nitraat en suikers. Als de plant meer nitraat opneemt dan hij kan omzetten naar eiwitten, dan dalen de suikerwaardes in de plant, terwijl lage nitraatwaardes juist leiden tot hoge suikerwaardes. In akkerbouwgewassen en op grasland werkt dit hetzelfde.

Stikstof
In het analyseresultaat van de plantsapanalyse wordt onderscheid gemaakt tussen stikstof totaal, ammonium en nitraat. Een laag stikstof totaal leidt tot het generatief worden van de plant. Bij een hoog stikstof totaal is er juist veel vegetatieve groei. Een hoog ammoniumgehalte duidt vaak op stressfactoren in de plant. Het nitraatgehalte is bij voorkeur laag, omdat bij een hoog nitraatgehalte de plant meer ziektegevoelig is. Nitraat kun je zien als een soort vetreserve van de plant. Te veel vetreserve is ongezond en leidt tot ziektes. Je wil dus een laag nitraatgehalte, maar wel stikstof totaal op niveau. Een hoog nitraatgehalte kan veroorzaakt worden doordat de plant het niet omzet in eiwitten omdat andere elementen ontbreken.

In een voorbeeld analyseresultaat is te zien dat de verhouding nitraatstikstof en stikstof totaal in het jonge blad goed is, maar in het oude blad niet goed. Dat duidt er volgens Eric op dat de fotosynthese onderin beperkt is. De omzetting naar eiwitten is dan ook minder. Als de plant dus te veel nitraat opbouwt in de oude delen, dan stuurt dat de plant in een ongezonde richting. De oude delen zeggen dus vaak meer over de gezondheid van de plant.

In grasland is het niet mogelijk om onderscheid te maken tussen jong en oud blad. In dat geval kijk je wel naar de omzetting, dus naar de verhouding tussen nitraat en stikstof totaal.

Bodemleven
Wanneer het bodemleven goed op orde is kan de plant iets makkelijker de moeilijk opneembare elementen opnemen. De plant kan dan zelf iets kieskeuriger zijn door selectief bepaalde elementen op te nemen in de gewenste verhouding. Eric ziet vaak in analyses terug dat als het bodemleven toeneemt de plant meer moeilijk opneembare elementen opneemt.